Všeobecné obchodné podmienky

Základné ustanovenia a výklad pojmov

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva, povinnosti a vzťahy medzi poskytovateľom a objednávateľom, kde na jednej strane je: Šimon Briatka – tvorim.si, Šrobárova 6563/2, 08 001 Prešov, Slovensko, IČO: 55147330, DIČ: 1126205234, Okresný úrad Prešov, Číslo živnostenského registra: 750-63239 ako poskytovateľ služieb (ďalej len „Poskytovateľ“) a na strane druhej je objednávateľ, ako príjemca služieb (ďalej len „Objednávateľ“).

Právne vzťahy poskytovateľa a objednávateľa výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj súvisiacimi predpismi Slovenskej republiky.

Článok I: Služba

1. Vyjadrenie záujmu a objednávka

1.1. Ponuka služieb je umiestnená na webovom sídle: www.pracujem.si (v texte aj ako „webstránka“). Podstatou poskytovaných služieb je mentoring – online alebo osobný – teda vzdelávanie, trénovanie a inštruktáž v oblasti time managementu, osobného a pracovného rozvoja, efektívnej práce, pracovných návykov a produktivity. Všetky informácie odovzdané Poskytovateľom v rámci mentoringu Objednávateľovi majú odporúčací charakter.

1.2. Objednávateľ vyjadrí záujem o službu odoslaním kontaktného formulára na webstránke, e-mailom, telefonicky a dodatočne e-mailom, alebo akoukoľvek inou preukázateľnou a archívovateľnou formou. Toto vyjadrenie musí obsahovať vyslovený záujem o poskytnutie služieb. Správy iného charakteru nie sú považované za vyjadrenie záujmu a neriadia sa týmito VOP.

1.3. Odoslanie kontaktného formulára, alebo vyjadrenie záujmu o službu ešte nezaväzuje objednávateľa k využitiu zvolenej služby ani k platbe.

1.4. Za objednávku služby je považovaný vyslovený záujem o služby mentoringu (podľa bodu 1.2 Článku I), pričom Objednávateľ musí vyjadriť písomný súhlas (spravidla e-mailom), musí súhlasiť s VOP, cenou služby a Podmienkami ochrany a spracúvania osobných údajov. Poskytovateľ je povinný mu všetky tieto dokumenty a informácie poskytnúť pred začatím poskytovania služby a bez vysloveného súhlasu Objednávateľa službu nemôže začať poskytovať. Súhlas musí byť vyjadrený dobrovoľne a preukázateľne.

2. Definícia pojmov

3. Poskytovanie služby

3.1. Pod poskytnutím služby mentoringu sa myslí vykonanie online alebo osobného mentoringu podľa bodu č. 2 článku I týchto VOP. Táto služba môže byť vykonaná vždy iba po predchádzajúcej dohode medzi Poskytovateľom a Objednávateľom.

3.2. Poskytovateľ poskytuje služby iba na základe vopred uhradeného a na účet Poskytovateľa prijatého poplatku za službu podľa aktuálneho cenníka. Aktuálna cena služby je vždy uvedená na webstránke www.pracujem.si a je platná vždy, pokiaľ sa Poskytovateľ a Objednávateľ vopred a preukázateľným spôsobom (napríklad e-mailovou) komunikáciou nedohodli na inej cene. Úhrada služby prebieha na základe vystavenej predfaktúry, pričom po poskytnutí služby sa Poskytovateľ zaväzuje poslať Objednávateľovi riadnu faktúru, ktorú je možno použiť ako účtovný doklad.

3.3. Služba mentoringu je časovo pevne definovaná v trvaní 90 minút na jedno sedenie, resp. online či osobné stretnutie za účelom mentoringu, pričom Objednávateľ má nárok na službu presne v taktomto časovom rozsahu. Ak sa Objednávateľ a Poskytovateľ dohodnú na inom trvaní, môže byť časový rozsah iný.

3.4. Poskytnutie služby prebieha v čas a deň, na ktorých sa preukázateľne dohodli Poskytovateľ a Objednávateľ. V prípade nemožnosti účasti Poskytovateľa na dohodnutom mentoringu je Poskytovateľ povinný informovať o tom Objednávateľa najneskôr jeden pracovný deň pred začiatkom dohodnutého mentoringu a ponúknuť mu náhradný termín mentoringu. V prípade nemožnosti účasti Objednávateľa na mentoringu je Objednávateľ povinný o tom informovať Poskytovateľa najneskôr jeden pracovný deň pred začiatkom dohodnutého mentoringu. Vo výnimočných prípadoch (choroba, záležitosti osobného charakteru, vyššia moc) je možné o neúčasti na mentoringu informovať druhú stranu aj v kratšej časovej lehote.

3.4. Poskytovateľ sa zaväzuje za vytvorenie použiteľných technických podmienok na realizáciu online mentoringu na svojej strane, teda na strane Poskytovateľa. Pod použiteľnými technickými podmienkami sa rozumie vyhovujúca kvalita internetového pripojenia,  zvukového a obrazového prenosu, zrozumiteľnosť reči a médium na sprostredkovanie mentoringu, teda napríklad softvér na internetové hovory či video-hovory.

3.5. Poskytovateľ nezodpovedá za technické alebo iné nedostatky na strane Objednávateľa. Pod technickými nedostatkami sa rozumie nedostatočná kvalita internetového pripojenia,  zvukového a obrazového prenosu. Ak začne mentoring (Objednávateľ a Poskytovateľ sa stretnú alebo spoja online v dohodnutý čas a termín mentoringu) a z dôvodu technických alebo iných nedostatkov na strane Objednávateľa ho nie je možné uskutočniť v plnom trvaní 90 minút, Objednávateľ má nárok na náhradný termín iba na základe dohody s Poskytovateľom, nie automaticky.

4. Práva a povinnosti zmluvných strán

4.1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť služby mentoringu na základe uhradenej objednávky v rozsahu definovanom v Článku I, bodoch 3.1 až 3.4., ak nie je dohodnuté inak. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby podľa týchto VOP riadne, včas a v profesionálnej kvalite.

4.2. Poskytovateľ má právo na riadne a včasné zaplatenie ceny služby od Objednávateľa.

4.3. Objednávateľ je povinný Poskytovateľovi zaplatiť za službu v lehote splatnosti a prevziať si ju v dohodnutom termíne, ak nie je dohodnuté inak.

4.4. Objednávateľ berie na vedomie, že splnenie záväzkov Poskytovateľa je závislé aj od splnenia povinností Objednávateľa uvedených v týchto VOP.

4.5. Objednávateľ zodpovedá za úplnosť, správnosť a včasnosť dodania dokladov, informácií a údajov poskytnutých Poskytovateľovi. Za týmto účelom sa Objednávateľ a Poskytovateľ zaväzujú k vzájomnej súčinnosti. Pri porušení povinností Objednávateľa podľa tohto bodu Poskytovateľ nezodpovedá za škodu vzniknutú Objednávateľovi.

4.6. Objednávateľ počas a po poskytovaní služieb nie je povinný riadiť sa odporúčaniami Poskytovateľa v rámci mentoringu. Objednávateľ berie na vedomie, že všetky informácie odovzdané Poskytovateľom počas poskytovania služby mentoringu majú výhradne odporúčací charakter. Ak Objednávateľ dospeje k záveru, že pokyn Poskytovateľa je nesprávny, nevykonateľný alebo v rozpore so záujmami Objednávateľa, alebo má iné vady, upozorní na túto skutočnosť Poskytovateľa. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu akéhokoľvek charakteru vzniknutého Objednávateľovi, ktorá vznikla v dôsledku neadekvátneho uplatnenia odporúčaní získaných v rámci mentoringu.

4.7. Objednávateľ nie je oprávnený sprístupňovať tretím osobám akékoľvek informácie, ku ktorým získal prístup pri mentoringu, ani s nimi nakladať akýmkoľvek spôsobom za účelom dosiahnutia majetkového prospechu pre seba alebo pre tretie osoby.

4.8. Poskytovateľ si vyhradzuje právo neposkytnúť Objednávateľovi službu napriek objednávke v prípade, ak voči Objednávateľovi eviduje neuhradenú pohľadávku alebo iné záväzky Objednávateľa voči Poskytovateľovi, a to až do ich vyrovnania, s čím Objednávateľ vyslovene súhlasí.

4.9. Poskytovateľ si vyhradzuje právo neposkytnúť Objednávateľovi službu napriek objednávke z dôvodu, že mu to neumožňuje pracovná vyťaženosť. O tejto skutočnosti poskytovateľ informuje Objednávateľa v čo najkratšom čase po prijatí objednávky.

4.10. Poskytovateľ si vyhradzuje právo neposkytnúť Objednávateľovi službu napriek objednávke, ak by bolo poskytnutie služby v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky alebomedzinárodnou Zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo v rozpore s dobrými mravmi.

4.11. Poskytovateľ si vyhradzuje právo neposkytnúť Objednávateľovi službu napriek objednávke, ak zo strany Objednávateľa preukázateľne došlo ku protiprávnemu konaniu, alebo konaniu, ktoré malo za následok reputačné, finančné alebo iné škody na strane Poskytovateľa, alebo úmyselnému konaniu, ktoré malo za následok znemožnenie poskytnutia služby. Poskytovateľ si vyhradzuje neposkytnúť Objednávateľovi službu napriek objednávke, ak Objednávateľ komunikuje vulgárne, útočne, alebo v rozpore so zákonným správaním a dobrými mravmi.

4.12. Objednávateľ sa zaväzuje správať sa k Poskytovateľovi alebo iným osobám činným v prospech Poskytovateľa slušne, s rešpektom, ďalej sa zaväzuje zdržať sa používania hrubých alebo vulgárnych slov či výrazov, zvyšovať hlas alebo fyzicky na tieto osoby útočiť. Uvedené sa Objednávateľ zaväzuje dodržiavať primerane aj v písomnom, elektronickom alebo telefonickom styku.

5. Poplatok za služby a spôsob fakturácie

5.1. Objednané služby Poskytovateľ dodáva za poplatok v cene uvedenej na webstránke www.pracujem.si platnej ku dňu, kedy Objednávateľ vyjadrí záujem o službu, ak nie je dohodnuté inak. Poskytovateľ sa zaväzuje informovať Objednávateľa o aktuálnej ceny služby pred začatím jej poskytovania a úhrady zo strany Objednávateľa.

5.2. Poplatky za služby sú uvedené v mene Euro (€) bez DPH. Poplatok za služby je uhradený na základe vystavenej predfaktúry zo strany Poskytovateľa s údajmi poskytnutými Objednávateľom. Po poskytnutí služby Poskytovateľ vystaví Objednávateľovi elektronickú faktúru ako riadny účtovný a daňový doklad.

5.3. Splatnosť predfaktúry je 7 dní odo dňa vystavenia.

5.4. Poskytovateľ vystaví predfaktúru aj faktúru za službu elektronicky a pošle ju na kontaktný email Objednávateľa.

5.5. Elektronická faktúra je daňovým dokladom a považuje sa za doručenú dňom jej odoslania na kontaktný email Objednávateľa. V záujme Objednávateľa je včas informovať poskytovateľa o každej zmene kontaktného emailu. V prípade nesplnenia tejto oznamovacej povinnosti sa elektronická faktúra považuje za riadne doručenú, aj keď sa o nej Objednávateľ nedozvedel.

5.6. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za akýkoľvek únik informácii z kontaktného emailu Objednávateľa, ani za poškodenie alebo neúplnosť údajov na faktúre spôsobených poruchou počas doručovania prostredníctvom siete internet.

5.7. Z objektívnych dôvodov na strane Objednávateľa môže Poskytovateľ vo výnimočných prípadoch osobitne dohodnúť iné podmienky doručovania faktúr.

6. Zodpovednosť za škodu, náhrada a reklamácie

6.1. Objednávateľ nemá nárok na náhradu škody ani na vrátenie poplatku za službu, ak nesplnenie povinností Poskytovateľa bolo spôsobené konaním Objednávateľa alebo nedostatkom súčinnosti, na ktorú bol Objednávateľ vyzvaný.

6.2. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie práva zo zodpovednosti za vady poskytnutej služby. Reklamáciu si môže Objednávateľ uplatniť e-mailom na adrese kontakt@pracujem.si.

6.3. Poskytovateľ sa zaväzuje ku každej reklamácii pristupovať včas, riadne a zaväzuje sa vydať odôvodnené stanovisko.

6.4. Reklamáciu musí Objednávateľ uplatniť u Poskytovateľa bez zbytočného odkladu po tom, čo zistil vadu poskytovanej služby, najneskôr však do 30 dní, inak právo na reklamáciu zaniká.

6.5. Pri uplatnení reklamácie objednávateľ uvedie svoje kontaktné údaje (meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mail), presne označí a popíše vadu služby a spôsob, akým sa vada prejavuje, ako aj časové vymedzenie, kedy podľa objednávateľa došlo k obmedzeniu kvality
poskytnutej služby. Objednávateľ je vždy povinný uviesť a súčasne s reklamáciou doručiť poskytovateľovi podklady, o ktoré opiera svoju reklamáciu.

6.6. Poskytovateľ nezodpovedá za prípadné nesprávne údaje uvedené Objednávateľom v ním uplatnenej reklamácii a za nemožnosť doručenia stanoviska k reklamácii na Objednávateľove kontaktné údaje.

6.7. Poskytovateľ si vyhradzuje právo neuznať reklamáciu, ak zníženie kvality služby spôsobili okolnosti vylučujúce zodpovednosť, neodborne alebo nesprávne poskytnuté dokumenty alebo informácie od Objednávateľa.

6.8. Za deň začatia reklamačného konania sa považuje deň, keď Objednávateľ uplatnil u poskytovateľa reklamáciu riadne a v súlade s bodmi 6.2, 6.4 a 6.5.

6.9. Poskytovateľ prešetrí uplatnenú reklamáciu bez zbytočného odkladu po jej uplatnení a rozhodne o spôsobe vybavenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa jej uplatnenia.

6.10. O vybavení reklamácie informuje Poskytovateľ Objednávateľa e-mailom.

6.11. Poskytovateľ je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru k nazretiu. Evidencia o reklamáciách musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.

6.12. Poskytovateľ vybaví reklamáciu a ukončí reklamačné konanie jedným z nasledovných spôsobov:

6.13. Objednávateľ má v súlade so zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov (ďalej len “zákon“) ako spotrebiteľ právo obrátiť sa na poskytovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým bola vybavená jeho reklamácia alebo ak sa domnieva, že poskytovateľ porušil jeho práva.

6.14. Ak poskytovateľ na žiadosť objednávateľa o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, má objednávateľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) je treba podať príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iné právnické osoby zapísané v zozname Ministerstva hospodárstva SR. Objednávateľ má ako spotrebiteľ právo voľby, ktorému subjektu návrh podá.

7. Mlčanlivosť

7.1. Všetky informácie a dokumenty získané počas alebo v súvislosti s plnením zmluvy sú dôverné a ich obsah podlieha mlčanlivosti oboch strán. Pri porušení mlčanlivosti zodpovedá strana, ktorá mlčanlivosť porušila, za škodu, ktorá vznikla druhej strane.

7.2. Objednávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o veciach, o ktorých sa pri poskytovaní služby dozvedel. Objednávateľ nesmie poskytnúť informácie alebo sprístupniť od poskytovateľa prijaté dokumenty tretej osobe (okrem osôb na to oprávnených zákonov, ako napríklad orgánom činným v trestnom konaní, advokátom a pod.) spôsobom, ktorým by poškodzoval dobré meno Poskytovateľa, zneužíval získané informácie, alebo by sa ním vyzrádzalo obchodné tajomstvo alebo know-how poskytovateľa.

Článok II: Záverečné ustanovenia

1. Kontaktné údaje

1.1. Objednávateľ má možnosť v prípade potreby kontaktovať poskytovateľa e-mailom na kontakt@pracujem.si.

2. Podmienky ochrany a spracovania osobných údajov

2.1. Podmienky ochrany a spracovávania osobných údajov nájdete tu: https://pracujem.si/ochrana-osobnych-udajov.

2.2. Súhlasom s týmito VOP objednávateľ prehlasuje, že sa oboznámil s podmienkami podľa predchádzajúceho bodu.

3. Zmeny a platnosť VOP

3.1. V prípade, že bude niektoré z jednotlivých ustanovení týchto VOP považované za neplatné, nevymáhateľné či neúplné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť zostávajúcich ustanovení týchto VOP.

3.2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť tieto VOP a cenník služieb.

3.3. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 1.7.2023.