Podmienky ochrany a spracúvania osobných údajov

Tieto Podmienky ochrany a spracúvania osobných údajov (ďalej len „podmienky“ v príslušnom gramatickom tvare) popisujú spôsob, akým prevádzkovateľ tejto webovej stránky, Šimon Briatka – tvorim.si, Šrobárova 6563/2, 08 001 Prešov, Slovensko, IČO: 55147330, DIČ: 1126205234, Okresný úrad Prešov, Číslo živnostenského registra: 750-63239 (ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo „my“ v príslušnom gramatickom tvare) spracúva vami poskytnuté osobné údaje za účelom poskytovania služieb a komunikácie (ďalej len „služby“ v príslušnom gramatickom tvare) na webovom sídle: www.pracujem.si (ďalej len „webstránka“ v príslušnom gramatickom tvare).

1. NA ZÁKLADE ČOHO SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu, ktorý nám udeľujete zaškrtnutím políčka „Súhlasím so spracovaním osobných údajov“ pri odoslaní kontaktného formulára na webstránke www.pracujem.si, kliknutím na tlačidlo Súhlasím v správne na spodku stránky pri prvej návšteve a/alebo používaním webstránky www.pracujem.si.

2. AKÉ INFORMÁCIE ZBIERAME? A ZA AKÝM ÚČELOM?

Zbierame o vás nasledujúce osobné údaje (ďalej len „Osobné údaje“ v príslušnom gramatickom tvare) v závislosti od toho akým spôsobom a v akom rozsahu využívate našu Webstránku a/alebo služby:

2.1. Informácie nevyhnutné na komunikáciu a poskytovanie služieb

Za účelom poskytovania našich Služieb spracúvame nasledujúce osobné údaje:

Právnym základom pre spracúvanie týchto informácií je článok 6 odsek 1 písm. (b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.

2.2. Informácie získavané na marketingové účely

Za účelom odoberania newslettra z webovej stránky www.pracujem.si spracúvame nasledujúce osobné údaje:

Tieto osobné údaje spracovávame na základe vášho výslovného súhlasu. Právnym základom pre spracúvanie týchto informácií je článok 6 odsek 1 písm. (a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.

Ak sa rozhodnete, že nemáte záujem viac dostávať správy marketingového charakteru bez ohľadu na ich formu, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním emailu na adresu kontakt@pracujem.si s požiadavkou na zrušenie zasielania marketingových emailov. Odvolať súhlas na zasielanie e-mailov obsahujúcich nevyhnutné informácie súvisiace s poskytovaním služieb nie je možné, nakoľko sa nejedná o zasielanie informácií na marketingové účely.

2.3. Informácie získavané pri vašom používaní našej webstránky

Za účelom neustáleho skvalitňovania našich služieb a užívateľského zážitku pri používaní našej webstránky spracúvame informácie týkajúce sa:

Tieto osobné údaje spracovávame na základe vášho výslovného súhlasu. Právnym základom pre spracúvanie týchto informácií je článok 6 odsek 1 písm. (a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.

2.4. Informácie získavané pri komunikácii s nami

Za účelom komunikácie s nami z akéhokoľvek dôvodu (napríklad podpora pri používaní Webstránky/ využívaní Služieb, reklamácia, riešenie akýchkoľvek problémov atď.) môžeme spracovávať nasledujúce osobné údaje:

Spracúvanie týchto údajov je nevyhnutné k poskytnutiu služieb a komunikácii, kvôli ich poskytovaniu, prípadne k vybaveniu reklamácií a poskytovaniu akýchkoľvek informácií, o ktoré máte záujem. Právnym základom pre spracúvanie týchto informácií je článok 6 odsek 1 písm. (b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.

3. NA ZÁKLADE ČOHO MÔŽEME EŠTE SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Okrem dôvodov ako sú uvedené vyššie, máme právo spracúvať vaše Osobné údaje za účelom splnenia si našich zákonných povinností podľa článku 6 odsek 1 písm. (c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 alebo na ochranu našich oprávnených záujmov podľa článku 6 odsek 1 písm. (f) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, napríklad z dôvodu prevencie proti podvodom, bezpečnosti sietí a informácií a priameho marketingu.

4. AKO A S KÝM ZDIEĽAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Za účelom sprístupnenia našej webstránky a/alebo služieb (a pokiaľ je to vzhľadom na okolnosti potrebné) máme právo vaše osobné údaje poskytnúť (a vy súhlasíte s takýmto poskytnutím), v súlade so zásadou minimalizácie, len obmedzenému okruhu osôb a to našim zamestnancom, subdodávateľom, úradníkom, poradcom, obchodným zástupcom, dodávateľom alebo prepojeným osobám v rozsahu, v akom je to primerané a nevyhnutné na dosiahnutie účelu uvedeného v týchto Podmienkach, a to najmä, no nielen, nasledovným osobám:

Ďalej vaše osobné údaje môžeme poskytnúť:

Máme právo poskytovať vaše osobné údaje, na základe ktorých vás nie je možné identifikovať (vrátane anonymných údajov o používaní našej webstránky a/alebo služieb, odkazy/výstupné stránky a URL adresy, typy platformy, počet kliknutí atď.) tretím stranám, ktoré majú o takéto informácie záujem, za účelom ich pochopenia spôsobov využívania našich služieb.

Vaše osobné údaje, na základe ktorých je možná vaša identifikácia, alebo lokalizácia, s tretími stranami na účely priameho marketingu nezdieľame.

5. PRENÁŠAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE DO TRETÍCH KRAJÍN?

Vaše osobné údaje nie sú prenášané do tretích krajín.

6. AKO DLHO BUDEME SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Ak nie je v platných právnych predpisoch ustanovené inak, máme právo spracúvať vaše osobné údaje vo forme, ktorá umožňuje vašu identifikáciu po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu, na ktorý boli osobné údaje poskytnuté (toto môže zahŕňať dobu, počas ktorej navštevujete našu webstránku alebo využívate naše služby a/alebo po celú dobu, počas ktorej trvá účel spracúvania osobných údajov), ak nie je uvedené inak, v nasledovnej dĺžke:

6.1. Informácie nevyhnutné na poskytovanie služieb

Údaje nevyhnutné na poskytovanie služieb budeme spracúvať odo dňa, kedy ste si službu objednali, do dňa jej preukázateľného poskytnutia (t.j. do dňa kedy vykonáme všetky potrebné úkony, ktoré sú potrebné pre dosiahnutie účelu služby).

6.2. Informácie získavané na marketingové účely

Údaje získavané na marketingové účely budeme spracovávať odo dňa, kedy nám poskytnete súhlas na takéto spracúvanie, do dňa odvolania vášho súhlasu.

6.3. Informácie získavané pri vašom používaní našej webstránky

Údaje získavané pri Vašom používaní našej Webstránky budeme spracovávať odo dňa, kedy nám poskytnete súhlas na takéto spracúvanie, do dňa odvolania vášho súhlasu.

6.4. Informácie získavané pri komunikácii s nami

Údaje získavané pri komunikácii s nami budeme spracovávať odo dňa ich získania až do dňa, kým nebude vybavená vaša požiadavka vyplývajúca z e-mailovej alebo telefonickej komunikácie.

Máme právo spracúvať vaše osobné údaje aj po dobu dlhšiu, ako je uvedené vyššie, ak je to potrebné:

7. AKO MÔŽETE ODVOLAŤ SVOJ SÚHLAS?

Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať kedykoľvek na základe vlastného rozhodnutia prostredníctvom emailového: kontakt@pracujem.si kontaktu.

8. AKÉ MÁTE PRÁVA VO VZŤAHU K NÁM?

8.1. Právo na prístup k svojim osobným údajom

Najmä žiadať informácie o: (i) účele spracúvania isobných údajov, (ii) kategóriách spracúvaných osobných údajov, (iii) príjemcoch, ktorým sú poskytované isobné údaje a (iv) dobe uchovávania vašich isobných údajov.

8.2. Právo na opravu osobných údajov

V prípade, ak sa dozviete, že osobné údaje, ktoré o vás spracúvame, sú nesprávne, prosíme, informujte nás o tejto skutočnosti a my takéto nesprávne údaje bez zbytočného odkladu opravíme.

8.3. Právo odvolať súhlas so spracúvanim osobných údajov

Udelený súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať. Odvolanie je potrebné urobiť výslovným, zrozumiteľným a určitým prejavom vôle (s presným uvedením, ktorého udeleného súhlasu sa daná žiadosť týka). Odvolanie má účinky len do budúcnosti.

8.4. Právo na výmaz osobných údajov („Právo byť zabudnutý“)

Vaše osobné údaje vymažeme v prípade, ak: (i) isobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli získané, (ii) odvoláte svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov za podmienok uvedených v týchto pravidlách, (iii) budete namietať spracúvanie osobných údajov, (iv) sme nadobudli vaše osobné údaje nezákonne, (v) máme zákonnú povinnosť vymazať vaše osobné údaje.

8.5. Právo na prenosnosť osobných údajov

Máte právo od nás získať vaše, nami spracúvané, osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte za účelom prenosu týchto osobných údajov inému prevádzkovateľovi.

8.6. Právo iniciovať konanie pred dozorným orgánom

Ak máte podozrenie, že boli porušené vaše práva súvisiace s ochranou vašich osobných údajov, máte právo podať návrh na začatie konania pred dozorným orgánom, ktorý je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika (https://dataprotection.gov.sk/).

9. VYUŽÍVAME AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE A PROFILOVANIE. AKO TO FUNGUJE?

Na poskytovanie našich služieb využívame: (i) automatizované individuálne rozhodovanie (t.j. zhromažďujeme vaše osobné údaje, ktoré sú následne vyhodnocované technickými prostriedkami, bez akéhokoľvek ľudského zásahu. Následne, na základe takéhoto vyhodnotenia vám ďalej poskytujeme naše služby. Ďalej využívame (ii) profilovanie (t.j. zhromažďujeme a vyhodnocujeme vaše Osobné údaje ako aj údaje o vašom správaní sa na našej webstránke za účelom vášho zaradenia do určitej skupiny ľudí a následnou analýzou a predikciou vašich záujmov, ďalšieho správania sa a pod.).

10. AKO SPOLUPRACUJEME S WEBSTRÁNKAMI TRETÍCH STRÁN?

Na našej webstránke sú hypertextové odkazy tretích strán. Nemáme žiadnu kontrolu a nenesieme žiadnu zodpovednosť za podmienky spracovania a postupy tretích strán v oblasti ochrany osobných údajov.

11. MÁTE AKÉKOĽVEK ĎALŠIE OTÁZKY?

Ak budete mať záujem kontaktovať nás vo veci spracúvania osobných údajov, vrátane prípadu ak si budete chcieť uplatniť niektoré z práv uvedených v týchto pravidlách, prosím kontaktujte nás e-mailom na: kontakt@pracujem.si.

12. AKO AKTUALIZUJEME NAŠE PODMIENKY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Vyhradzujeme si právo meniť tieto podmienky. V prípade, ak podmienky alebo procesy zmeníme, tieto zmeny uverejníme na webstránke, aby ste vždy mali prehľadom o tom, aké informácie zbierame, ako ich používame a za akých okolností ich môžeme poskytnúť tretej osobe. Preto je dôležité, aby ste pri používaní webstránky sledovali vždy aktuálne znenie týchto podmienok platné v konkrétnom čase.

Aktuálna verzia Podmienok spracovania osobných údajov platná od: 1.7.2023.